Klantenservice

Contact:

Droomstoffen
Zadelmakerstraat 22
1314 EP Almere
036-2020109
info@droomstoffen.nl

KvK-nummer: 63894254
BTW-nummer: NL188353136B01

Bank: NL18 INGB 0006 9567 30 t.n.v. Droomstoffen
BIC Code: INGBNL2A

www.droomstoffen.nl

Algemene voorwaarden:

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Droomstoffen en op alle met Droomstoffen aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Droomstoffen ingestemd is.
 5. De internetsite van Droomstoffen richt zich op zowel de Nederlandse als buitenlandse markt.
  Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Doomstoffen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 6. Droomstoffen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
 7. Door het gebruik van de internetsite van Droomstoffen en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Bestelling

 1. Na het ontvangst van elke bestelling zou u een bevestigingsemail moeten krijgen, indien u deze niet gehad heeft is de bestelling niet juist voltooid.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres
 3. Koper en Droomstoffen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Droomstoffen zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

Stoffen

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz… op de internetsite van Droomstoffen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.
 2. Elke levering en aanbieding vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar indicatief. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.
 4. Droomstoffen heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
 5. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 6. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.

Prijzen en verzendkosten

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief 21% omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Droomstoffen in haar bevestiging van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
 4. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Droomstoffen worden gecorrigeerd.
 5. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 6. De verzendkosten zijn tot een bestelling van € 50,- euro voor Nederland, België, Duitsland en Luxemburg € 3,95 per bestelling. Bij een bestelling van boven de € 50,- euro zijn de verzendkosten gratis. Voor bestellingen buiten deze landen is de prijs op aanvraag.

Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, Mr Cash of Ideal, vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING-rekening NL18ING0006956730 t.n.v. Droomstoffen. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
 2. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
 3. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Droomstoffen als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is Droomstoffen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Ruilen en herroepingrecht

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
 2. Op maat zijn afgeknipt en / of gesneden (artikelen die ook reeds geknipt zijn t.b.v. bestelling kunnen niet meer geannuleerd worden);
 3. tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
 4. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. snel kunnen bederven of verouderen;
 7. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;
 8. van kranten en tijdschriften.
 9. Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Droomstoffen zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
 10. Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
 11. Droomstoffen vergoed de retourkosten niet.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

Garantie en aansprakelijkheid

Droomstoffen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

Indien uw klacht gegrond worden bevonden, zal Droomstoffen naar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Droomstoffen zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken.

Overmacht

In geval van overmacht is Droomstoffen niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandiheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een telecommunicatienetwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Droomstoffen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Persoonsgegevens

Droomstoffen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Droomstoffen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Links

De site van Droomstoffen kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Droomstoffen geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.